Zwroty i reklamacje

Prawa konsumenta gwarantują Państwu możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia. Przed upływem tego terminu przysługuje Państwu możliwość zwrócenia zamówionych produktów bez podawania przyczyny. Aby dokonać odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać nam informację pod adres e-mail info@siodlarenka.pl lub odesłać zamówienie wraz z formularzem dostępnym w regulaminie sklepu.

Naszym obowiązkiem jest dostarczenie Państwu produktu wolnego od wad. Jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania (dostarczenia) produktu, odpowiadamy z tytułu rękojmi. Odpowiadamy za wady fizyczne z tytułu rękojmi, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Reklamację mogą złożyć Państwo na dwa sposoby:

a) drogą elektroniczną na info@siodlarenka.pl;

b) pocztą tradycyjną pod adres „Siodlarenka” Anna Jabłko, ul. Marsa 19/2, 59-220 Legnica;

W opisie wady proszę podać informacje na temat reklamowanego produktu, okoliczności powstania wady, rodzaju wady oraz daty jej wystąpienia. Dodatkowo prosimy podać żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz Państwa dane kontaktowe.

Przysługuje Państwu obniżenie ceny albo zwrot pieniędzy – jeżeli otrzymany produkt ma wadę, mogą Państwo (jako Konsument) żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży na odległość, chyba, że bez niedogodności i niezwłocznie wymienimy produkt na nowy i wolny od wad albo usuniemy wadę. Ważne! Nie mogą Państwo odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna. Nie mogą Państwo także żądać usunięcia wady jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży na odległość w sposób przez Państwa wybrany jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez nas nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu zaproponowanego przez nas.

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi, są Państwo zobowiązani dostarczyć wadliwy produkt na nasz koszt pod adres wskazany powyżej. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, są Państwo obowiązani udostępnić nam produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Mają Państwo również możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.